મંઝીલ

ઘણી માનતાઓ મારી જાણે કંઈક આજે ફળી

મંઝીલ શોધવા નીકળ્યો ને મંઝીલ રસ્તે મળી

—મયુર “અભણ”—

Advertisements

3 thoughts on “મંઝીલ

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s