આસપાસ છું હું

યાદોના  સહવાસ  થી  બનેલ, એક  આભાસ છું હું
જરા નજર ફેરવી જોઇ લે, તારી જ આસપાસ છું હું

——મયુર “અભણ”——

Advertisements

One thought on “આસપાસ છું હું

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s