ઈન્ટર્વ્યુ

ઈન્ટર્વ્યુ હતુ

નોકરી માટે

હું સર્વ પ્રકારે તૈયાર હતો

મહેનતનું સર્ટિફિકેટ લીધુ

સફળતાનું ડોનેશન હતું

અને

અનેક આશાઓની હતી

ઘણી લાગવગ

છતા

ઈન્ટર્વ્યુ આપ્યા પહેલાજ

પરિણામ આવ્યું

રિજેક્ટ.

—-કુમાર “મયુર”


One thought on “ઈન્ટર્વ્યુ

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s