“ઉત્કંઠા”

ભાગ્ય મારૂ આથમી ગયું હોય તો કહેવાય નહી
જીવ  બંને  એક જેવા  આમ  જુદા  થાય નહી

મારી  મળવાની  જ  ઉત્કંઠામાં  કંઇ  ખામી  હશે.
નહી તો એ આવે એ પહેલાં જીવ ચાલી જાય નહી

— દેવદાસ અમીર —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s