ન માન્યુ

પવન છે વધુ આજ ગુંજન ન કરતો
કહ્યુ  સુમને  તોય  ભ્રમરે ન  માન્યુ
અધૂરા પ્રણય નુ  કથાનક ન ગાતો
કહ્યુ  અંતરે  તોય  અધરે ન  માન્યુ

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s