કોણ પૂછે છે ?

તાજનું શિલ્પ કાવ્ય નીરખીને.
હર્ષના    આંસુ    કૈંક    લૂછે   છે
દાદ  આપે છે  શાહજહાં  ને સૌ
એના  શિલ્પી ને કોણ પૂછે છે ?

— અનીલ —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s