ગઝલ

યે દૌલત ભી લે લો યે શૌહરત ભી લેલો
ભલે છીન લો મુઝસે મેરી જવાની
મગર મુઝકો લૌટા દો બચપનકા સાવન
વો કાગઝકી કશ્તી વો બારીશકા પાની

મુહલ્લેકી સબસે નિશાની પુરાની
વો બુઢિયા જિસે બચ્ચે કહતે થે નાની
વો નાનીકી બાતોંમેં પરીઓં કા ડેરા
વો ચહેરે કી જુરિયોંમેં સદીયો કા પહેરા
ભૂલાયેં નહીં ભૂલ સકતા હૈ કોઈ
વો છોટીસી રાતેં વો લમ્બી કહાની
વો કાગઝકી કશ્તી વો બારીશકા પાની

કડી ધૂપમેં અપને ઘરસે નીકલના
વો ચિડિયા વો બુલબુલ વો તિતલી પકડના
વો ગુડિયાકી શાદીપે લડના ઝગડના
વો ઝૂલોંસે ગીરના વો ગિરકે સંભલના
વો પીપલ કે છયોંકે પ્યારેસે તોહફે
વો તુટી હુઈ ચુડિયોંકી નિશાની
વો કાગઝકી કશ્તી વો બારીશ કા પાની

કભી રેતકી ઊંચી ટીલો પે જાના
ઘરોંદે બનાના બનાકે મિટના
વો માસૂમ ચાહતકી તસવીર અપની
વો ખ્વાબોં ખિલોનોકી જાગીર અપની
ન દુનિયા કા ગમ થા ન રીશ્તોં કે બંધન
બડી ખૂબસૂરત થી વો જિંદગાની

યે દૌલત ભી લે લો યે શૌહરત ભી લેલો
ભલે છીન લો મુઝસે મેરી જવાની
મગર મુઝકો લૌટા દો બચપનકા સાવન
વો કાગઝકી કશ્તી વો બારીશકા પાની

જગજિત સિંગ

Advertisements

One thought on “ગઝલ

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s