માણસાઇ

જે માણસાઇ છે તે એની  પાસ  ન્હોતી શું ?
પ્રફૂલ્લ જિંદગી, દિલમાં ઉદાસ ન્હોતી શું ?
જગત શું કામ કબર પર ફૂલો   ચઢાવે છે ?
મરી  જનારમાં  કંઇ  સુવાસ    ન્હોતી  શું ?

— બેફામ —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s