લૂંટીને

છાલ તારી ભરે છે. તું માળી
રોજ  ખીલેલ  ફૂલ    ચૂંટીને
દાદને પાત્ર  સ્નેહ  છે તારો
વાહ!  રક્ષણ કરે  છે  લૂંટીને.

— અનીલ —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s