વિરહ

દિલ તમોને આપતા આપી   દીધું
પામતા  પાછું   અમે   માપી  લીધું
ફક્ત એક જ ક્ષણ તમે રાખ્યું છતાં
ચોંતરફથી     કેટલું    કાપી     લીધું

— મનહર મોદી —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s