સાંજ

હું સળગતો સૂર્ય લઇને જાઉં છુ મળવા અને
શક્ય છે કે એણે ઘરમાં સાંજ ચિતરાવી હશે

— હર્ષદ ત્રિવેદી —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s