ચૂંટેલા શેર – ૨

’મરીઝ’ એવાય લોકોને ઘણી વેળા દુ:ખી જોયા
કશી પણ જેમને તકલીફ દુનિયામા નથી હોતી

—————————————–

હજી કાચી હશે સમજણ અમારી,
હજી અમને અનુભવ થઇ રહ્યા છે.

———————————-

મોત વેળાની આ અય્યાશી નથી ગમતી ’મરીઝ’
હું પથારી પર રહું ને આખું ઘર જાગ્યા કરે.

————————————

કેવી મજાની ચીજ છે વ્યહવારશૂન્યતા,
મરજી પડી છે તેમ ગુજારી છે જિંદગી.

———————————-

એક પળ પણ એના વિના ચાલતું નહોતું ’મરીઝ’
કોણ જાણે કેમ આખી જિંદગી ચાલી ગઇ.

————————————-

— મરીઝ  —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s