ચૂંટેલા શેર – ૩

દુનિયામાં મને મોકલી પસ્તાયો હતો તું
મ્રૂત્યુનું બહાનું કરી આ પાછો ફર્યો લે.

———————————–

કહો દુષ્મનને દરિયા જેમ હું પાછો જરૂર આવીશ,
એ મારી ઓટ જોઇને કિનારે ઘર બનાવે છે.

—————————————

કરવી છે વહેંચણી તો માર્ગ હું બતાવું,
દુનિયા બધી તમારી, પરવરદિગાર મારો.

————————————–

તે દ્વાર પરના હળવા ટકોરા તો રદ થયા,
શાયદ એ સાંભળી લે, જો માથું પછાડીયે.

————————————-

નશો ક્યાં છે, નશાનું તો અમસ્તુ નામ છે સાકી,
હવે પીધાં પછી પણ દિલને ક્યાં આરામ છે સાકી.

———————————–

— મરીઝ  —

Advertisements

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s