ચૂંટેલા શેર – ૪

અસર આવી નથી જોઇ, મે વર્ષોની ઇબાદતમાં,
ફક્ત બે જામમાં તુર્ત જ જીવન બદલાય છે સાકી.

———————————–

એક વાત કહી રહ્યો છુ સાહિત્યના વિષયમાં,
દુ:ખમાં હ્રદયને રાખો, રાખો ન દુ:ખ હ્રદયમાં.

———————————–

બીજી તરફ છે બધી વાતમાં હિસાબ હિસાબ,
અહીં અમારા જીવનમાં કશું ગણિત નથી

———————————–

—  મરીઝ  —

Advertisements

5 thoughts on “ચૂંટેલા શેર – ૪

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s