મંજુર નથી

હું મારા હાથને ફેલાવું તો તારી ખુદાઇ દૂર નથી,
પણ હું માગું ને તું આપી દે, એ વાત મને મંજુર નથી

—  Unknown poet   —

Advertisements

5 thoughts on “મંજુર નથી

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s