ઝાકળ

ખરેખર તમે જેને,
ઝાકળ કહો છો,
તે તો,
આખી રાત,
ઘાસ પર બેસીને,
રડેલી ચાંદનીના આંસુ છે

—  unknown poet —

Advertisements

One thought on “ઝાકળ

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s