ડરતા હું

તુમસે પ્યાર કરતા હું,
પર કહને સે ડરતા હું,
ન જાને ક્યા ડર હૈ દિલમે,
ઇસ ડર કો બતાને સે ડરતા હું

— કુમાર “મયુર”  —


2 thoughts on “ડરતા હું

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s