સ્વપ્ન ખોવાયું છે

એક,
સુંદર અને સોહામણું
નાજુક અને નમણું
પ્રેમ તણું
હકીકતની દહેશતથી,
જરા ગભરાયેલ,
મુજ નયનથી,
એક,
સ્વપ્ન ખોવાયું છે,
કોઇનેય,
મળ્યું છે ખરું ?

— કુમાર મયુર —


5 thoughts on “સ્વપ્ન ખોવાયું છે

Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s