જરા હળવેકથી

સ્મિત લઇ બધુ
મુજ જીવન થી
સજાવી દઉં
તુજ હોઠ પર
અને
જરા હળવેકથી
તુજ ભીની ભીની આંખથી
આંસુઓ ને ચોરી જઉં

— મયુર “અભણ” —


Thanksm, For Join

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s